Dierenartsenpraktijk Wenters kat

Dierenartsenpraktijk Wenters:

een eerlijk verhaal!

Dierenartsenpraktijk Wenters hond

Dierenartsenpraktijk Wenters:

een eerlijk verhaal!

Privacy statement

PRIVACYVERKLARING

Verwerken persoonsgegevens

Dierenartsenpraktijk Wenters verwerkt persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een bepaald persoon.

Verwerken betekent dat wij deze gegevens vastleggen, in voorkomende gevallen actualiseren en bewaren zo lang als dat nodig is .

Doel : waarom verwerken wij persoonsgegevens ?

Als dierenartsen praktijk hebben wij met u als eigenaar van uw dier(en) een afspraak om uw dieren te behandelen. Dat heet een behandelingsovereenkomst . Het verwerken van uw persoonsgegevens is nodig om de behandelingsovereenkomst uit te voeren.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken uw , naam ,adres, telefoonnummer en bank rekeningnummer.

Op uw verzoek registreren wij ook uw e-mail adres .

Waarom mogen wij uw persoonsgegevens verwerken ?

Wij mogen uw persoonsgegevens verwerken omdat de patiëntgegevens van uw dier (en) gekoppeld zijn aan u als eigenaar bijvoorbeeld. Maar ook voor het in aan u in rekening kunnen brengen van de behandelingskosten op grond van de behandelingsovereenkomst.

Inschakelen van derden bij de verwerking

Wij maken bij ons werk gebruik van de diensten van software leveranciers. Dit geldt bijvoorbeeld voor de administratie van patiëntendossiers waar uw relevante persoonsgegevens ook in opgenomen zijn, de patiëntenkaarten, de dier -en medicijn registratie systemen bij grootvee ( voor bedrijven van toepassing) , en de financiële administratie. Met de aanbieders van deze software, als ook met de van overheidswege verplichte registratie systemen, worden zogenaamde verwerkersovereenkomsten gesloten. Daarin staan afspraken over de verwerking en privacy waarborging van uw persoonsgegevens.

Verstrekken aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw toestemming verstrekt aan een derde partij. Daarbij moet u bijvoorbeeld denken aan doorverwijzing naar een andere kliniek : daarvoor is overdracht van de patiëntgegevens nodig en daarmee ook het doorgeven van uw persoonsgegevens.

Wie hebben er binnen de dierenartsenpraktijk toegang tot uw gegevens ?

Een ieder heeft toegang tot die persoonsgegevens en dat deel van de administratie voor zover dat noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie die een medewerker heeft.

Dit is vastgelegd en per functie omschreven in het interne privacyreglement .

Hoe lang bewaren wij uw gegevens ?

Wij bewaren uw gegevens net zo lang als nodig is in het kader van onze praktijkvoering. U kunt daarbij ook denken aan de voor ons verplicht gestelde termijn van bewaren van onze financiële administratie ( maximaal tien jaar )

Wat zijn uw rechten ?

U heeft onder meer recht om:

  • Inzage van uw persoonsgegevens te vragen
  • Rectificatie te vragen
  • Wissing van uw gegevens te vragen
  • Een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat wij uw gegevens niet verwerkt hebben conform deze privacy verklaring of conform de wettelijke bepalingen